Doprava ZDARMA na objednávky od 500 Kč.

Podmínky Instagram soutěže


 

Rychlé shrnutí

  • Soutěž probíhá do 26.6.2023 do 4.7.2023 na Instagramu.
  • Soutěží se o nový produkt a slevový poukaz v hodnotě 50% na nákup produktů Boops.
  • Zapojit se lze označením našeho firemního profilu, odpovědí na otázku a označením další osoby.

 


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tato Pravidla stanoví podmínky ve vztahu ke spotřebitelům – Účastníkům soutěže, podle kterých probíhá soutěž dle specifikací níže.

2. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky soutěže. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže v propagačních materiálech s textem těchto Pravidel, mají přednost tato Pravidla. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s těmito Pravidly. 

 

II. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem Soutěže je společnosti ONLINEBYZNYS s.r.o., se sídlem Heřmánková 330, 252 42 Jesenice, IČO 05524016, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 265119 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „pořadatel“). 

 

III. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá každý měsíc v termínu od 26. 6. 2023 00:00:00 hod do 3. 7. 2023 23:59:59 hod (dále jen „doba konání soutěže“) prostřednictvím příspěvku na sociální síti Instagram (dále jen „místo konání soutěže“)

 

IV. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky anebo Slovenské republiky, splňuje-li i dále uvedené podmínky soutěže (dále také jen „soutěžící“ nebo „účastník“).

 

V. ÚČAST V SOUTĚŽI

1. Účastník se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže, splní podmínky napsané v popisku příspěvku (tj. sledovat náš Instagramový profil @boops.cz, správně odpovědět v komentářích na soutěžní otázku, a označit jednu osobu, která by měla znát Boops.

2. Každý soutěžící se může účastnit soutěže i vícekrát pokaždé však musí označit jinou osobu v komentáři.

 

VI. VÝHRY V SOUTĚŽI, URČENÍ VÝHERCŮ, ZPŮSOB PŘEDÁNÍ VÝHER

1. Pořadatel soutěže vkládá do soutěže následující výhry: Nový produkt + voucher na slevu 50% na nákup produktů Boops.

2. Výhru vyhrají 3 náhodně vybrané profily, které splnily podmínky soutěže.

3. Výhra v soutěži bude výherci předána tak, že výherce zpravidla do 5 pracovních dní od vyhodnocení na jím poskytnutou e-mailovou adresu obdrží další isntrukce. 

4. V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem zadaný e-mail, stejně jako v případě výher, na které nevznikne nárok žádnému z účastníků v rámci příslušného soutěžního dne, nebudou tyto zařazeny zpět do soutěže.

 

VII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VÝHRY

1. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat.

2. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

 

VIII. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka nebo registrovaný partner, sourozenec. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto Pravidlům.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu se těmito Pravidly nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné účastníky, pořadatele, společnosti ze skupiny pořadatele nebo jeho obchodní partnery.

 

IX. DALŠÍ USTANOVENÍ

1. Zásady Soutěže stanoví výhradně tato Pravidla. Veškeré propagační a reklamní materiály mají výhradně informační povahu. 

2. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její Pravidla. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění zde v podmínkách soutěže.

3. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto Pravidlech. 

5. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli.

6. Ustanovení těchto Pravidel se řídí českými právními předpisy. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o právu autorském a právech příbuzných a dalších zákonů

7. Pořadatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v komunikaci s účastníky soutěže plynoucí z příčin na něm nezávislých.

8. Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost dodat výhru výherci z příčin na něm nezávislých, zejména v případě, že výherce uvedl nesprávné kontaktní údaje.

9. Zapojení účastníka do soutěže znamená, že se seznámil se zněním těchto Pravidel a vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti 20.7.2023